Informacja

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator - KFI sp. z o.o., ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko – Biała.
 2. Polityka – niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies.
 3. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.dobre-ksiazki.com.pl/.
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

I. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

II. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

 1. Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników przetwarzane są przez Administratora:
  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zakupu oraz rezerwacji produktów, udostępniania formularzy kontaktowych, obsługi reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. w celach analitycznych i statystycznych, celem poprawy stosowanych funkcjonalności oraz usług – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw lub dochodzeniu roszczeń.
 2. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podczas realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych, które są niezbędne do dostawy. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta i realizacji zamówienia, jak również, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta lub/i realizacji dostawy.
 3. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. Użytkownik nie może podać danych innych osób zakładając konto użytkownika. Takie dane mogą zostać podane wyłącznie celem wskazania adresu dostawy innego niż adres użytkownika.

III. FORMULARZE KONTAKTOWE

 1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania odpowiednio zminimalizowanych danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 2. Dane osobowe są przekazane w formularzu kontaktowym są przetwarzane:
  1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

IV. MARKETING

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
  1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa) - przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna) - przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach, które zawierają informacje handlowe;
  4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną) - przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach udzielonej przez użytkownika zgody na otrzymywanie informacji marketingowych
 2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

V. PLIKI COOKIES

 1. Administrator informuje, że Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies. W szczególności Administrator oświadcza, że w Sklepie nie są stosowane tzw. tracking cookies, czyli takie pliki, które umożliwiają szpiegowanie Użytkowników.
 2. Administrator informuje, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  2. Utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany), co oznacza, że Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie dokonywać logowania.
  3. Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
  4. Do reklamy online, które to umożliwiają wyświetlanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika, podczas gdy porusza się w sieci www. Pliki te gromadzą informacje na temat serwisów www, które Użytkownik opuszcza po odwiedzeniu Serwisu oraz informacje na temat jego aktywności w zakresie kliknięć w tych serwisach.
 3. Administrator informuje, że w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. Takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  2. Takie, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  3. Takie, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  4. Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 4. Należy mieć świadomość, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 6. Administrator oświadcza, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem zaufanych reklamodawców oraz partnerów biznesowych.

VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

VII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych.
  2. Prawo uzyskania kopii danych.
  3. Prawo do sprostowania danych.
  4. Prawo do usunięcia danych.
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
  6. Prawo do przenoszenia danych.
  7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Prawo do wycofania udzielonej zgody.
  9. Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Wniosek dotyczący realizacji praw osób, których dane dotyczą, można złożyć drogą e-mailową na adres: rodo@dobre-ksiazki.pl

VIII. ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia).
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Administrator, dbając o interesy Użytkowników, nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

X. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

XI. DANE KONTAKTOWE

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail:

  rodo@dobre-ksiazki.pl


  lub adres korespondencyjny:

  KFI sp. z o.o., ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko – Biała
 2. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za kontakt z osobami, których dane dotyczą. Kontakt z nią jest możliwy pod adresem:
  rodo@dobre-ksiazki.pl


Laureat rankingu
Zaufane opinie Ceneo.pl 2017

Kategoria:
Multimedia

Laureat rankingu
Zaufane opinie Ceneo.pl 2016

Kategoria:
Multimedia

Wyszukaj ksiażki:

Twój Koszyk

Zawartosc Koszyka

0 szt.  0.00

Panel Logowania

E-mail:
Hasło:
Rejestracja

Szczególnie polecamy:

Pełnia życia
Agnieszka Maciąg
34.92 zł
Ścigany
Katarzyna Michalak
25.89 zł
25.53 zł
19.91 zł
Nowa Jadłonomia. Roślinne przepisy z całego świata
Marta Dymek, Adam Pluszka, Ewa Penksyk-Kluczkowska, Anna Pol
45.35 zł
Kobiety mafii
Diane Ducret
28.31 zł
26.19 zł
71.99 zł
26.61 zł